Политика за защита на личните данни

short descriptions of the 11 rules from the Incoterms® 2010 edition. - See more at: http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/#sthash.4mmlHWDF.dpuf
short descriptions of the 11 rules from the Incoterms® 2010 edition. - See more at: http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/#sthash.4mmlHWDF.dpuf
short descriptions of the 11 rules from the Incoterms® 2010 edition. - See more at: http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/#sthash.4mmlHWDF.dpu

Транс Балкани ООД

Политика за защита на личните данни

Този документ е подготвен от:  Транс Балкани ООД

В сила от: 25 май 2018 г.

 

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за нуждите на Транс Балкани ООД

Правилата се отнасят за информацията, събрана чрез уебсайта www.transbalkani.com, но не и за информация, събирана офлайн.

В случаите, когато информацията не се събира на законово или договорно основание, във връзка с легитимен интерес на собственика на сайта или за защита на жизненоважните интереси на лицето, от Вас може да се изисква да потвърдите изрично съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни.

С приемането на тези правила Вие също така се съгласявате, че при публикуване на съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушавате правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни.

Моля, прочетете внимателно, за да разберете как събираме, използваме и защитаваме Вашите лични данни.

Кой обработва личните данни?

Ако не е указано друго, Вашите лични данни се обработват от Транс Балкани ООД.

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия сайт?

Данни, които ни предоставяте:

В зависимост от целта, Вие ни предоставяте следните данни чрез въвеждане във формата за контакт/чрез отправяне на запитване за оферта:  Имена, email адрес, длъжност, телефонен номер.

Тези данни се предоставят на основание бъдещо сключване на договор.

Данни, които получаваме за Вас при използване на сайта:

Ние получаваме за вас следните данни:

- IP адрес;

- Време на подаване на заявката

Кога събираме информация?

Ние събираме лични данни, когато попълвате заявка за превоз или друга форма във връзка със сключване на договор. Възможно е да събираме лични данни и чрез комуникация по електронна поща на основание подготовка за сключване на договор или изпълнение на договорни отношения.

Как използваме вашата информация?

Ние може да използваме събраните лични данни по следните начини:

- За да обработим Вашите заявки;

- За да отговорим на Ваше запитване и друга връзка с Вас.

Срок за съхранение на данните

Личните данни за потребители на уебсайта с отпаднало основание за обработване се изтриват или анонимизират след настъпване на това събитие.

Отпаднало основание е налице при прекратяване на договорните отношения със субекта на данни, както и при отпаднала необходимост. Срокът започва да тече след изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да се извършват по повод на прекратеното правоотношение.

Когато личните данни са събрани на законово основание, този срок се съобразява със законовите изисквания. В този случай, както и при събиране на данни на останалите основания, например, легитимен интерес или договорно основание, може да се предвиди по-дълъг срок – например, в случай на започнала проверка от публичен орган или ако има основание да се предполага, че такава ще бъде започната.

Освен това изтриване на лични данни е допустимо при основателно искане на субекта на данни или въз основа на законово изискване или съдебно решение.

Как защитаваме Вашата информация?

На фирмено ниво прилагаме вътрешни правила за защита на личните данни, които определят процедури за защита, ограничения за достъп до защитена информация и отговорност на служителите.

Вашата лична информация се съхранява и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специален достъп и са задължени да спазват конфиденциалността на данните.

Разкриване на лични данни на трети страни

Ние няма да продаваме или трансферираме по друг начин Вашите лични данни, събрани чрез сайта, на трети страни, както и няма да разрешаваме на никого извън Транс Балкани ООД достъп до или използване на Вашата лична информация.

В хода на изпълнение на сключен договор Вие можете да бъдете помолен да дадете съгласие за предаване на данни на други получатели (например, обработващ лични данни за счетоводни цели), което се извършва независимо от действията на уебсайта и е обект на отделно Уведомление за поверителност, което ще Ви бъде връчено/изпратено при сключването на договора.

Ние също така можем да разкрием лични данни в случаите и при условията, предвидени в закона, за защита на жизненоважните интереси на нашите клиенти или трети лица, както и за защита на нашето имущество и за предотвратяване на измами и престъпления. В случаите, в които личните данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател, Вие ще бъдете информирани.

Никаква лична информация, която идентифицира лицето, няма да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама или подобни.

Използване на бисквитки

На този сайт използваме само сесийни бисквитки, които не могат да идентифицират субекта на данни.

Права на субекта на данни

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, в това число информация за източника на данните, целите на обработка и предоставянето им на трети лица.

Вие имате правото да поискате актуализация или коригиране, ограничавате на обработването или изтриване на Вашите данни.

Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, което ще има действие по отношение на обработката на данни занапред.

Вие имате право да поискате събраните от вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор в машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.

Вие имате право да възразите срещу обработване за целите на директен маркетинг, ако такова бъде извършено на основание легитимен интерес.

Можете да упражните правата си като отправите заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис на следния еmail info@transbalkani.com или по пощата, адресирано до адрес: гр. София 1680, ул. Тодор Каблешков №61.  Вие ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението, за което ще бъдете информирани.

Имате право на жалба до Комисията за защита на лични данни.

Използване на сайта от деца

Този сайт не е предназначен за лица под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник.

Политика при нарушение на сигурността на данните

Ние полагаме всички усилия за защита на личните данни. Въпреки това в случай на неоторизиран достъп до данните от Вашия профил или нежелано изтриване и/или модифициране на данните, ще Ви уведомим за това незабавно чрез публикуване на съобщение на сайта.

Контакт с Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел. 02/91 53 518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Контакт с нас

Адрес: гр. София 1680, ул. Тодор Каблешков №61

Тел. 02/958 24 24

Електронна поща: info@transbalkani.com

f

Транс Балкани ООД

Политика за защита на личните данни

Този документ е изготвен от:  Транс Балкани ООД

В сила от: 25 май 2018 г.

 

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за нуждите на Транс Балкани ООД

Правилата се отнасят за информацията, събрана чрез уебсайта www.transbalkani.com, но не и за информация, събирана офлайн.

В случаите, когато информацията не се събира на законово или договорно основание, във връзка с легитимен интерес на собственика на сайта или за защита на жизненоважните интереси на лицето, от Вас може да се изисква да потвърдите изрично съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни.

С приемането на тези правила Вие също така се съгласявате, че при публикуване на съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушавате правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни.

Моля, прочетете внимателно, за да разберете как събираме, използваме и защитаваме Вашите лични данни.

Кой обработва личните данни?

Ако не е указано друго, Вашите лични данни се обработват от Транс Балкани ООД.

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия сайт?

Данни, които ни предоставяте:

В зависимост от целта, Вие ни предоставяте следните данни чрез въвеждане във формата за контакт/чрез отправяне на запитване за оферта:  Имена, email адрес, длъжност, телефонен номер.

Тези данни се предоставят на основание бъдещо сключване на договор.

Данни, които получаваме за Вас при използване на сайта:

Ние получаваме за вас следните данни:

- IP адрес;

- Време на подаване на заявката

Кога събираме информация?

Ние събираме лични данни, когато попълвате заявка за превоз или друга форма във връзка със сключване на договор. Възможно е да събираме лични данни и чрез комуникация по електронна поща на основание подготовка за сключване на договор или изпълнение на договорни отношения.

Как използваме вашата информация?

Ние може да използваме събраните лични данни по следните начини:

- За да обработим Вашите заявки;

- За да отговорим на Ваше запитване и друга връзка с Вас.

Срок за съхранение на данните

Личните данни за потребители на уебсайта с отпаднало основание за обработване се изтриват или анонимизират след настъпване на това събитие.

Отпаднало основание е налице при прекратяване на договорните отношения със субекта на данни, както и при отпаднала необходимост. Срокът започва да тече след изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да се извършват по повод на прекратеното правоотношение.

Когато личните данни са събрани на законово основание, този срок се съобразява със законовите изисквания. В този случай, както и при събиране на данни на останалите основания, например, легитимен интерес или договорно основание, може да се предвиди по-дълъг срок – например, в случай на започнала проверка от публичен орган или ако има основание да се предполага, че такава ще бъде започната.

Освен това изтриване на лични данни е допустимо при основателно искане на субекта на данни или въз основа на законово изискване или съдебно решение.

Как защитаваме Вашата информация?

На фирмено ниво прилагаме вътрешни правила за защита на личните данни, които определят процедури за защита, ограничения за достъп до защитена информация и отговорност на служителите.

Вашата лична информация се съхранява и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специален достъп и са задължени да спазват конфиденциалността на данните.

Разкриване на лични данни на трети страни

Ние няма да продаваме или трансферираме по друг начин Вашите лични данни, събрани чрез сайта, на трети страни, както и няма да разрешаваме на никого извън Транс Балкани ООД достъп до или използване на Вашата лична информация.

В хода на изпълнение на сключен договор Вие можете да бъдете помолен да дадете съгласие за предаване на данни на други получатели (например, обработващ лични данни за счетоводни цели), което се извършва независимо от действията на уебсайта и е обект на отделно Уведомление за поверителност, което ще Ви бъде връчено/изпратено при сключването на договора.

Ние също така можем да разкрием лични данни в случаите и при условията, предвидени в закона, за защита на жизненоважните интереси на нашите клиенти или трети лица, както и за защита на нашето имущество и за предотвратяване на измами и престъпления. В случаите, в които личните данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател, Вие ще бъдете информирани.

Никаква лична информация, която идентифицира лицето, няма да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама или подобни.

Използване на бисквитки

На този сайт използваме само сесийни бисквитки, които не могат да идентифицират субекта на данни.

Права на субекта на данни

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, в това число информация за източника на данните, целите на обработка и предоставянето им на трети лица.

Вие имате правото да поискате актуализация или коригиране, ограничавате на обработването или изтриване на Вашите данни.

Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, което ще има действие по отношение на обработката на данни занапред.

Вие имате право да поискате събраните от вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор в машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.

Вие имате право да възразите срещу обработване за целите на директен маркетинг, ако такова бъде извършено на основание легитимен интерес.

Можете да упражните правата си като отправите заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис на следния еmail info@transbalkani.com или по пощата, адресирано до адрес: гр. София 1680, ул. Тодор Каблешков №61.  Вие ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението, за което ще бъдете информирани.

Имате право на жалба до Комисията за защита на лични данни.

Използване на сайта от деца

Този сайт не е предназначен за лица под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник.

Политика при нарушение на сигурността на данните

Ние полагаме всички усилия за защита на личните данни. Въпреки това в случай на неоторизиран достъп до данните от Вашия профил или нежелано изтриване и/или модифициране на данните, ще Ви уведомим за това незабавно чрез публикуване на съобщение на сайта.

Контакт с Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел. 02/91 53 518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Контакт с нас

Адрес: гр. София 1680, ул. Тодор Каблешков №61

Тел. 02/958 24 24

Електронна поща: info@transbalkani.com

Новини

Полезна информация

Фериботни линии от пристанище Варна

Фирма “Транс Балкани” ООД извършва спедиция на товари чрез фериботни линии от (за) страните от ОНД и други държави.

Железопътните фериботи са предназначени  за  осъществяването на фериботен превоз на вагони както с междурелсие по европейски стандарт 1435 мм, така и за превоз на вагони с междурелсие по руски стандарт и по стандарта на страните от ОНД 1520 мм.

виж повече

полезни връзки